Alzheimer Hastalığının Tanısında PET Taraması

PET taraması, Alzheimer hastalığının diğer demans türlerinden ayrılması konusunda kritik öneme sahip bir yöntemdir.

Alzheimer’ı teşhis etmek karmaşıktır. Tanı bireyin öyküsüne, fizik muayenesine, bilişsel testlere ve görüntülemelere dayanır. Amiloid PET görüntüleme, bilişsel bozukluğu olanların değerlendirilmesinde potansiyel büyük bir ilerlemeyi temsil eder. PET tarama, Alzheimer’da sinir hücrelerine zarar verme ve öldürme konusunda başlıca şüpheli olan beyinde bulunan plakları görselleştirir. Amiloid PET’ten önce, bu plaklar sadece beyin otopside incelenerek saptanabildi. 

Farklı PET taraması türleri vardır. Amiloid-PET taraması, Alzheimer hastalığının temel özelliklerinden biri olan beyindeki anormal amiloid proteininin birikmesini ölçer. FDG-PET taraması, beyindeki glikoz konsantrasyonunu ölçerek beynin nasıl enerji kullandığını ortaya çıkarır. Bu taramalar beynin nasıl çalıştığının başka hiçbir şekilde görülemeyen yönlerini ortaya çıkarır. PET görüntüleme, beyindeki amiloid birikimini, klinik semptomların başlamasından yıllar önce tespit edilebilir. 

Alzheimer Hastalığının Değerlendirilmesinde FDG-PET’in Değeri

FDG-PET’in, Alzheimer hastalığındaki fonksiyonel beyin değişikliklerini tespit etmek, erken Alzheimer hastalğındaki değişiklikleri tanımlamak ve Alzheimer’ı diğer demans nedenlerinden ayırt etmeye yardımcı olmak için umut verici bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Son otuz yıldır Alzheiemr hastalığında FDG-PET’in değerini değerlendiren birçok çalışma yayınlanmıştır. Alzheimer tanısında FDG-PET’i değerlendiren 27 çalışmayı içeren bir meta-analiz,% 91 (% 95 güven aralığı [CI],% 86-94]) ve% 86 özgüllük (SP) duyarlılığı (SN) ile sonuçlandı. (% 95 GA,% 79-91) Analizde Alzheimer tanısında farklı yöntemlerin rolünü değerlendiren 119 çalışma yer aldı.Metal analizden elde edilen sonuçlar FDG-PET’in diğerine (MRI, CT, SPECT ve biyolojik belirteçler olarak kullanılabilir tanı yöntemleri) göre üstün tanısal doğruluğa sahip olduğunu gösterdi. Çalışmalar ayrıca FDG-PET’in Alzhiemer’lı hastaları normal deneklerden ve diğer demans nedenleri olan hastalardan ayırt etme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. 

Alzheimer Hastalığının Değerlendirilmesinde Amiloid-PET’in Değeri

Amiloid PET radyofarmasötiklerle insan beynindeki amiloid birikimini noninvaziv olarak görselleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Beyindeki amiloid birikimini görselleştirmek için PET taraması sırasında aşağıdaki radyofarmasötiklerden yararlanılır.

  • C-PIB : C-PIB T tiyoflavin, bir floresan amiloid boya bir türevidir, ve fibriler Amiloid-p için yüksek afinite ve yüksek SP sahip olduğu bulunmuştur. Sağlıklı kişilerle kıyaslandığında, Alzheimer hastalarında anlamlı derecede yüksek tutulum gösterir.
  •  F-Florbetapir ( F-AV-45; Amyvid) : F-Florbetapir, Nisan 2012’de FDA tarafından onaylanan ilk amiloid görüntüleme ajanıdır. Florbetapirin Amiloid P patolojisini saptamadaki etkinliğini değerlendiren bir dizi çalışma vardır. Farklı seviyelerde bilişsel fonksiyona sahip 59 hastanın çok merkezli bir çalışmasında florbetapir, amiloid plakların saptanmasında sırasıyla% 92 ve % 100’lük bir oran göstermiştir. Florbetapir PET görüntülemesi ile saptanan amiloid birikimi postmortem amiloid değerlendirmesi ile anlamlı derecede koreledir.
  • F-florbetaben : İnsanlarda kullanılan ilk F-etiketli amiloid görüntüleme ajanıdır ve Mart 2014’te FDA tarafından onaylanmıştır. Florbetaben, görsel yorumlamayla Alzheimer tespitinde %90 – %100 oran göstermiştir. 
  •  F-flutemetamol : Flutemetamol, 2013 yılında FDA tarafından onaylanmış başka bir F-etiketli amiloid görüntülemesidir.

Negatif bir amiloid PET tarama sonucu, bilişsel bozulmanın Alzheimer’dan kaynaklanma olasılığının azaldığını gösterir, ancak pozitif bir tarama sonucu kesin Alzheimer tanısı koyulmasını sağlamaz, sonuçların klinik ile desteklenmesi gerekir. Çünkü pozitif bir amiloid tarama sonucunun sadece Alzheimer’da değil, Lewy cisimcikli demans veya serebral amiloid anjiyopati gibi diğer tıbbi koşullarda da görülebilmektedir.

Doktorunuz, Amiloid PET taraması için uygun olup olmadığınızı, diğer koşullarınızı göz önüne alarak belirleyecektir.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here