Alzheimer ve Ketojenik Diyet

Çok yüksek yağ, çok düşük karbonhidrat diyeti alzheimer için umut verici bir tedavi seçeneği olabilir.

Alzheimer hastalığının nörobiyolojisi ve patofizyolojisi konusundaki son gelişmelere rağmen, kesin bir farmasötik tedavi mevcut değildir; semptomları ele alan az sayıda ilaç biliş ve işlevde sadece geçici iyileşmeler sunar veya hastalığın ilerleme hızını yavaşlatır.

Alzheimer da, demans, güncel bellek kaybı ve bilişsel eksiklikler, amiloid-β peptidin hücre dışı birikimi, hücre içi nörofibrilerde artış ve hipokampal nöron ölümü mevcuttur.

Genel alzheimer sürecinin etiyolojisi hakkında çeşitli teoriler vardır, ancak mitokondriyal fonksiyon bozukluğu ve glukoz hipometabolizması, biyokimyasal işaretler olarak kabul edilir. Glikozun azaltılmış alımı ve bozulmuş metabolizması, ilerleyen bilişsel dejenerasyon ile güçlü bir şekilde ilişkilidir çünkü nöronlar verimsiz glikoliz nedeniyle açlıktan ölürler. Azalma, alzheimer olan bireylerin beynindeki glukoz taşıyıcı GLUTl’in aşağı regülasyonu ile ilişkilidir.

Yüksek glisemik yüklü diyet ile serebral amiloid yükü arasında artan bir ilişki olduğuna dair kanıtların sayısı artmaktadır. Artan insülin direncinin sporadik alzheimer gelişimine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu sebeple diyet değişikliği serebral amiloid birikimi ve alzheimer riskini azaltabilir.

Ketojenite ve Alzheimer

Ketojenik diyet (KD) başlangıçta 1920’lerde refrakter epilepsi için bir tedavi olarak geliştirildi. Hem epilepsi hem de kilo kaybı için ketojenik diyetlerin kullanımını belgeleyen geniş kanıtlar vardır. Ketojenik diyet potansiyel bir tedavi olarak artan bir ilgi gördü. Alzheimer için keton gövdelerinin (KBs) (asetoasetat ve β-hidroksibutirat) glikoz kullanımına sahip nöronlar tarafından alternatif enerji kaynakları olarak kullanılabileceği varsayılmıştır.

Ketojenik diyet, insülini azaltan, yağ asitlerinin karaciğer oksidasyonunu gerekli kalorilerden mahrum etmeden ketonlarla karaciğer oksidasyonunu uyaran çok yüksek yağlı, çok düşük karbonhidratlı bir diyettir.Keton gövdeleri sinir sistemi içindeki hücreler için enerji üretmek üzere mitokondride metabolize oldukları için beyin tarafından kullanılabilir. Asetoasetatın kendiliğinden dekarboksilasyonu ile üretilen keton gövdesi asetonu, akciğerler ve idrar yoluyla hızla elimine edilir.

Ketojenik Diyet

Ketojenik diyet çok düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı bir diyettir. Diğer düşük karbonhidratlı diyetlere (Atkins diyeti) birçok yönden benzerlik gösterir. Klasik ketojenik diyette, günlük enerji ihtiyacının %90’ı yağdan, %6’sı proteinden ve %4’ü karbonhidrattan sağlanır.

Çok daha az karbonhidrat yerken, yağ alımınızı önemli ölçüde arttırırsınız. Karbonhidrat alımındaki azalma vücudunuzu enerji için çok fazla yağın kullanıldığı ketozis adı verilen metabolik bir duruma sokar.

Ketojenik diyetteki “keto” kelimesi, vücudun keton adı verilen küçük yakıt molekülleri üretmesinden kaynaklanmaktadır. Keton parçacıkları, kan şekeri (glikoz) yetersiz olduğunda, vücut için alternatif bir yakıt kaynağıdır.

Çok az miktarda karbonhidrat ve orta miktarda protein tüketirseniz vücudunuzda keton üretimi başlamış olur.

Karaciğer yağdan keton üretir. Bu ketonlar daha sonra vücutta, özellikle beyin için bir enerji kaynağı olarak hizmet eder ve alzheimer için faydasının altında bu teori yatmaktadır.

Beyin, her gün çok fazla enerji tüketen aç bir organdır ve doğrudan yağ yakamaz. Sadece glikozla veya ketonlarla çalışabilir.

Klinik

İn vitro çalışmalar, fare kortikal nöronlarında, orta zincirli trigliseritlerle (MCT) tedaviye bağlı olarak, beta amiloid düzeylerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu etki glikoz metabolizmasını etkileyen sinyal yolaklarının aktivasyonu ile sağlanmaktadır.

Benzer şekilde, bunamanın hayvan modellerinde, ketojenik diyet, ketonlar ve orta zincirli triglisertilerin uygulanmasından sonra beyin amiloid düzeylerinde azalma, amiloid toksisitesinden korunma ve daha iyi mitokondriyal fonksiyon gösterilmiştir.

Alzheimer’ın semptomatik bir fare modelinde öğrenme ve hafıza kabiliyetini geliştirmek için üç hafta boyunca ketojenik diyet uygulanan fareler, artan anjiyogenez ve kılcal yoğunluğa bağlı olarak gelişmiş öğrenme ve hafıza yetenekleri göstermişlerdir. Bu çalışma, ketojenik diyetin, gelişmiş vasküler fonksiyon ile bilişi desteklediğini öne sürmektedir. Bu preklinik araştırma, insanlarda sonraki çalışmalar için bir temel oluşturdu.

Alzheimer ve Ketojenik Diyetle İlgili Klinik Kanıtlar

İnsanlarda, ketojenik diyetle ilgili bir çalışmada, alzheimer hastası veya hafif kognitif bozukluğu olan 20 kişi, iki çalışma grubuna ayrıldı, bir gruba emülsifiye edilmiş orta zincirli trigliserit (MCT) içeren bir içecek diğer gruba ise plasebo verildi. Deneklerin içeceklerini tüketmesinden önce ve 90 dakika sonra açlık kanı alındı, ardından bilişsel test seansı ve son kan alımı yapıldı.

Sonuçlar serum keton seviyelerinde beklenen yükselmeleri gösterdi. Sadece apolipoprotein e4 allel yükü (APOE ε4) olmayan hastalar, dikkat, bellek, dil ve praksis içeren bilişsel alanları ölçen kısa bir tarama testinde kısa süreli bilişsel performansta artış gösterdi. (Alzheimer hastası, 65 yaşın üzerindeki kişilerde, tespit edilen en güçlü genetik risk faktörü APOE’nin taşınması ε4.30)

Demansı olmayan, 19 yaşlı hastada tekrarlanan çalışmadan, ketojenik beslenme sonrasında, çalışma hafızası, görsel dikkat ve görev yerine getirebilme gibi yeteneklerde gelişmeler gözlemlendi.

Altı hafta boyunca çok düşük- (% 5 ila% 10) veya yüksek- (% 50) karbonhidrat diyeti ile tedavi edilen kognitif bozukluğu olan 23 yaşlı yetişkinin dahil olduğu bir başka çalışmada, ketojenik diyet grubundaki keton düzeyleriyle korelasyon gösteren geliştirilmiş sözel bellek performansı gözlemlenmiştir.

En az üç aylık protokollerin ardından kognitif bozukluk veya hafif-orta şiddette alzheimer hastalarında üç çalışma daha yapıldı. Üç ila altı ay boyunca plaseboya kıyasla, orta zincirli trigliserit (MCT) veya ketojenik ürün uygulanan gruplar oluşturuldu. İki randomize çalışma, ketojenik tedavilerin bilişsel faydalarının, APOE ε4 alleli olmayan hastalarda en yüksek olduğunu göstermiştir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, bir ay orta zincirli trigliserit (MCT) takviyesi ile tedavi edilen hafif-orta şiddette alzheimer hastalarında, uygulamadan önce ve sonra beyin 11C-asetoasetat pozitron emisyon tomografi görüntülemesi ile ölçülen artmış keton tüketimi gösterildi. Çalışma ketonların alzheimer hastalığında gözlenen beyin glukoz açığını telafi edebileceğini öne sürdü.

Bir vakada, alzheimerlı bir hastada dolaşımdaki serum β-hidroksibutirat seviyelerinde tekrarlanan günlük artışlarla, 20 ay boyunca artmış bilişsel ve günlük aktivite performansı artmış rapor edilmiştir.

Başka bir çalışmada, keton ajanı, keton monoester ile takviye edilen, hafif ila orta şiddette alzheimerlı deneklerde, 45 gün boyunca bölgesel serebral kan akımının arttığını göstermiştir.

Hafif-orta şiddette alzheimerlı 15 hastada yapılan tek kollu bir pilot klinik çalışma, üç ay boyunca 1:1 oranlı ketojenik diyet ve orta zincirli trigliserit (MCT) takviyesi tüketimini içermiştir. Çalışmayı tamamlayan ve ketozise ulaşan 10 hastanın dokuzu (izlemde artmış serum β-hidroksibutirat seviyeleri ile ölçüldüğü gibi) Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği’ne göre bilişsel yeteneklerden daha yüksek puanlar aldı.

Bu klinik kanıtlar, alzheimer’lı hastalarda bilişsel sonuçları iyileştirmek için ketojenik diyetlerin ve / veya takviyelerin kullanılmasına destek vermektedir. 

Ketojenik Diyetin Alzheimer Üzerindeki Etki Mekanizması

Normal beslenme koşullarında, beyin enerji kaynağı olarak glikoz kullanır. Buna karşılık, açlık koşullarında, ketonlar ana enerji kaynağıdır. Açlık, terapötik etki mekanizması olabilecek keton oluşumunu indükler.

Ketojenik diyetin ana etkisi, gelişmiş mitokondriyal fonksiyon ve azalmış oksidatif stres ile ilgilidir. En çok çalışılan keton gövdesi olan Beta-hidroksibutirat’ın, reaktif oksijen türlerinin üretimini azalttığı, hücresel antioksidan sistemini uyaran mitokondriyal solunumları iyileştirdiği gösterilmiştir.

Orta zincirli trigliseritlerin (MCT) etki mekanizmalarının anlaşılmasındaki ilerlemeler, yakın zamanda dikkatleri KB’den, yağ asitlerinin terapötik efektörler olarak doğrudan rolüne kaydırmış, yeni diyet ve ilaç tedavilerinin son bir incelemede açıklandığı şekilde önünü açmıştır.
Buna göre çalışmada, orta zincirli yağ asitleri, beyin hücrelerine (nöronlar ve astrositler) glikozdan daha verimli bir enerji kaynağı sağlamak için beyne hızlıca erişebiliyorlar. Oktanoik asit astrositlerde dekanoik aside göre daha kolay β-oksidasyona uğramış gibi görünmektedir ve kolayca KB üretir, oysa dekanoik asit beyin hücreleri için yakıt olarak laktat üreterek glikolizi uyarır.

Daha önce belirtildiği gibi, mitokondriyal disfonksiyon alzheimerın patogenezinde rol oynamaktadır. Bir alzheimer modelinde mitokondri yapısal anormallikleri, mitokondriyal fisyon ve füzyondaki dengesizlikler ve hatalı elektron taşıma zinciri aktivitesi bildirilmiştir. Bu gözlemlenen etkilerin mekanizmaları bilinmemekle birlikte, bu bağlamda MCT’lerin rolü için bir potansiyel bulunmaktadır.

Yan Etkiler

Alzheimer hastalığında ketojenik diyet kullanımının klinik çalışmalarında en sık bildirilen yan etkiler gastrointestinaldir.

Kabızlık, ishal ve ara sıra bulantı ve kusma tipik olarak hafiftir, zamanla düzelir, çoğu diyetisyen rehberliğinde diyet ayarlamaları ile düzelir ve nadiren tıbbi müdahale gerektirir. Daha küçük öğünler, daha fazla lif, fiziksel aktivite ve sodyum ve sıvı alımını arttırmak bu olumsuz etkileri önleyebilir veya hafifletebilir.

Ketozisi uyaran çok düşük karbonhidratlı diyetler, erişkinlerde HDL kolesterolü artırırken serum trigliseritler ve LDL ve toplam kolesterolde azalmalara katkıda bulunmuştur.

Herhangi bir diyet kısıtlamasıyla, oluşabilecek eksiklik riskini azaltmak için önerilen günlük multivitamin ve mineral takviyesi alınmalıdır.

Kaynaklar
1. Pinto A, Bonucci A, Maggi E, Corsi M, Businaro R. Ketojenik diyetin antioksidan ve antienflamatuar aktivitesi: Alzheimer hastalığında nöroproteksiyon için yeni bakış açıları. Antioksidanlar (Basel) . 2018, 7 (5): 63-78.

2. Eleti S. Alzheimer hastalığı demansındaki ilaçlar: Mevcut farmakolojik yönetim ve geleceğin yönü hakkında genel bilgi. Psikiyatri Danub . 2016; 28 (Ek 1): 136-140.

3. Kelley BJ, Petersen RC. Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozukluk. Neurol Clin . 2007; 25 (3): 577-609, v.

4. Swerdlow RH. Beyin yaşlanması, Alzheimer hastalığı ve mitokondri. Biochim Biophys Acta . 2011; 1812 (12): 1630-1639.

5. Castellano CA, Nugent S, Paquet N, vd. Düşük beyin 18F-florodeoksiglukoz güncellemesi, ancak hafif Alzheimer hastalığı demansında normal 11C-asetoasetat metabolizması. J. Alzheimer Dis . 2015; 43 (4): 1343-1353.

6. Koppel SJ, Swerdlow RH. Neuroketotherapeutics: asırlık bir tedavinin modern bir derlemesi. Neurochem Int . 2018; 117: 114-125.

7. Winkler EA, Nishida Y, Sagare AP ve ark. FLUT1 redüksiyonları Alzheimer hastalığı vaskülo-nöronal disfonksiyon ve dejenerasyonu şiddetlendirir. Nat Neurosci . 2015; 18 (4): 521-530.

8. Taylor MK, Sullivan DK, Swerdlow RH, vd. Yüksek glisemik bir diyet bilişsel olarak normal erişkinlerde serebral amiloid yükü ile ilişkilidir. Am J Clin Nutr . 2017, 106 (6): 1643-1470.

9. de Monte SM. İnsülin direnci ve nörodejenerasyon: Alzheimer hastalığı için yeni terapötiklerin geliştirilmesine doğru ilerleme. İlaçlar . 2017; 77 (1): 47-76.

10. Gaspar JM, Baptista Fİ, Macedo MP, Ambrósio AF. Diyabetik beynin içinde: bilişsel gerilemede rol oynayan farklı oyuncuların rolü. ACS Chem Neurosci . 2016, 7 (2): 131-142.

11. Paoli A, Rubini A, Volek JS, Grimaldi KA. Kilo kaybının ötesinde: çok düşük karbonhidratlı (ketojenik) diyetlerin terapötik kullanımlarının bir derlemesi. Eur J Clin Nutr . 2013; 67 (8): 789-796.

12. McDonald TJW, Cervenka MC. Refrakter epilepsisi yüksek yetişkinler için ketojenik diyetler. Epilepsi Curr . 2017; 17 (6): 346-350.

13. McNally MA, Hartman AL. Epilepside keton cisimleri. J. Neurochem . 2012; 121 (1): 28-35.

14. Cervenka MC, Kossoff EH. Intractable epilepsinin diyet tedavisi. Devamlılık (Minneap Minn) . 2013; 19 (3 ​​Epilepsi): 756-766.

15. Zupec-Kania BA, Spellman E. Pediatrik epilepsi için ketojenik diyet hakkında genel bilgi. Nutr Clin Uygulaması . 1998; 23 (6): 589-596.

16. Kossoff EH, Rowley H, Sinha SR, Vining EP. Yetişkinlerde inatçı epilepsi için modifiye Atkins diyetinin prospektif bir çalışması. Epilepsi . 2008, 49 (2): 316-319.

17. Cervenka MC, Terao NN, Bosarge JL, vd. Epilepsili yetişkinler için modifiye Atkins diyetinin e-posta yönetimi uygulanabilir ve etkilidir. Epilepsi . 2012; 53 (4): 728-732.

18. Muzykewicz DA, Lyczkowski DA, Memon N, Conant KD, Pfeifer HH, Thiele EA. Pediatrik epilepside düşük glisemik indeks tedavisinin etkinliği, güvenliği ve tolere edilebilirliği. Epilepsi . 2009; 50 (5): 1118-1126.

19. Neal EG, Cross JH. Epilepsi için diyet tedavilerinin etkinliği. J Hum Nutr Diyet . 2010; 23 (2): 113-119.

20. Francis HM, Stevenson RJ. Nörolojik bozukluklarda bilişsel eksiklikleri önlemek ve gidermek için diyet potansiyeli. Nutr Rev . 2018; 76 (3): 204-217.

21. Augustin K, Khabbush A, Williams S, vd. Nörolojik ve metabolik bozukluklarda orta zincirli trigliserit ketojenik diyet için etki mekanizmaları. Lancet Neurol . 2018; 17 (1): 84-93.

22. Nafar F, Clarke JP, Mearow KM. Hindistan cevizi yağı, hücre yollarının sinyallerini artırarak kortikal nöronları amiloid beta toksisitesinden korur. Neurochem Int . 2017; 105: 64-79.

23. Kashiwaya Y, Bergman C, Lee JH, vd. Bir keton ester diyeti, Alzheimer hastalığının bir fare modelinde anksiyolitik ve bilişsel koruyucu özelleşmiş ve azaltılmış amiloid ve tau patolojileri sergiler. Nörobiyol Yaşlanma . 2013; 34 (6): 1530-1539.

24. Studzinski CM, MacKay WA, Beckett TL, vd. Ketozun indüklenmesi, mitokondriyal fonksiyonu iyileştirebilir ve yaşlı köpeklerde sabit durumlu amiloid-prekürsör protein (APP) seviyelerini azaltabilir. Brain Res . 2008; 1226: 209-217.

25. Kashiwaya Y, Takeshima T, Mori N., Nakashima K, Clarke K, Veech RL. D-beta-hidroksibutirat, Alzheimer ve Parkinson hastalığının modellerinde nöronları korur. Proc Natl Acad Sci ABD . 2000, 97 (10): 5440-5444.

26. Van der Auwera I, Wera S, Van Leuven F, Henderson ST. Bir ketojenik diyet, Alzheimer hastalığının bir fare modelinde amiloid beta 40 ve 42’yi azaltır. Nutr Metab (Lond) . 2005; 2: 28.

27. Yin JX, Maalouf M, Han P, vd. Ketonlar amiloid girişini engeller ve Alzheimer modelinde bilişi geliştirir. Nörobiyol Yaşlanma . 2016; 39: 25-37.

28. Xu K, Sun X, Eroku BO, Tsipis CP, Puchowicz MA, LaManna JC. Diyet kaynaklı ketozis yaşlı sıçanlarda bilişsel performansı artırdı. In: Takahashi E, Bruley DF, eds. Deneysel Tıp ve Biyoloji Alanındaki Gelişmeler Cilt 662: XXXI Dokusuna Oksijen Taşınması . Boston, MA: Springer; 2010: 71-75.

29. Reger MA, Henderson ST, Hale C, vd. Belleği zayıflamış yetişkinlerde beta-hidroksibutiratın biliş üzerindeki etkileri. Nörobiyol Yaşlanma . 2004; 25 (3): 311-314.

30. Liu CC, Kanekiyo T, Xu H, Bu G. Apolipoprotein E ve Alzheimer hastalığı: risk, mekanizmalar ve tedavi. Nat Rev Neurol . 2013, 9 (2): 106-118.

31. Ota M, Matsuo J, Ishida I, vd. Yaşlı yetişkinlerde ketojenik bir öğünün bilişsel işlev üzerine etkisi: bilişsel gelişim için potansiyel. Psikofarmakoloji (Berl) . 2016; 233 (21-22): 3797-3802.

32. Krikorian R, Shidler MD, Dangelo K, Kanepe SC, Benoit SC, Clegg DJ. Diyetsel ketozis hafif bilişsel bozulmadaki belleği arttırır. Nörobiyol Yaşlanma . 2012; 33 (2): 425.e19-27.

33. Henderson ST, Vogel JL, Barr LJ, Gavin F, Jones JJ, Costantini LC. Ketojenik ajan AC-1202’nin hafif-orta şiddette Alzheimer hastalığında incelenmesi: randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalışma. Nutr Metab (Lond) . 2009; 6: 31.

34. Rebello CJ, Keller JN, Liu AG, Johnson WD, Greenway FL. Hafif bilişsel bozukluğu olan hastalarda orta zincirli trigliserit takviyesinin etkisini inceleyen pilot fizibilite ve çalışma güvenliği: randomize kontrollü bir çalışma. BBA Clin . 2015; 3: 123-125.

35. Ohnuma T, Toda A, Kimoto A, vd. Alzheimer hastalığı olan Japon hastaların yönetiminde orta zincirli trigliserit tıbbi gıdaların kullanımı ve toleransı: Prospektif bir çalışma, açık etiketli bir pilot çalışma. Clin Interv Aging . 2016; 11: 29-36.

36. Croteau E, Castellano CA, Richard MA, vd. Ketojenik orta zincirli trigliseritler, Alzheimer hastalığında beyin enerji metabolizmasını arttırır. J. Alzheimer Dis . 2018; 64 (2): 551-561.

37. Newport MT, VanItallie TB, Kashiway Y, Kral MT, Veech RL. Hiperketonemi üretmenin yeni bir yolu: Alzheimer hastalığı durumunda keton ester kullanımı. Alzheimer Demiri . 2015; 11 (1): 99-103.

38. Torosyan N, Chakmeedaj S, Mangal JD, vd. Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı olan hastalarda, 45 günlük bir ketojenik ajan olan caprylide ile ilişkili bölgesel serebral kan akışındaki değişiklikler: randomize, çift kör, pilot bir çalışmanın sonuçları. Exp Gerontol . 2018; 111: 118-121.

39. Taylor MK, Sullivan DK, Mahnken JD, Burns JM, Swerdlow RH. Alzheimer hastalığında ketojenik diyet müdahalelerinden fizibilite ve etkinlik verileri. Alzheimer Demiri (NY) . 2018; 4: 28-36.

40. Edmond J, Robbins RA, Bergstrom JD, Cole RA, de Vellis J. Birincil kültürde gelişen beyin beyninden oksitler, astrositler ve oligodendrositler tarafından oksidatif metabolizmada substrat kullanımı için kapasite. J Neurosci Res . 1987; 18 (4): 551-561.

41. Hasselbalch SG, Knudsen GM, Jakobsen J, Hageman LP, Holm S, Paulson OB. İnsanlarda kısa süreli açlık sırasında glukoz ve keton cisimlerinin kan-beyin bariyeri geçirgenliği. Ben J Physiol . 1995; 268: E1161-E1166.

42. Cunname SC, Courchesne-Loyer A, Vandenberghe C, St-Pierre V, Fortier M, Hennebelle M, vd. Ketonlar daha sonraki yaşamlarda beyin yakıtının kurtarılmasına yardımcı olabilir mi? Yaşlanma sırasında bilişsel sağlığın etkileri ve Alzheimer hastalığının tedavisi. Front Mol Neurosci . 2016; 9: 53.

43. Forsythe CE, Phinney SD, Fernandez ML ve ark. Dolaşımdaki yağ asidi kompozisyonu ve inflamasyon belirteçlerinde düşük yağ ve düşük karbonhidrat diyetlerinin karşılaştırılması. Lipidler . 2008, 43 (1): 65-77.

44. Kim DY, Hao J, LiuR, Turner G, Shi FD, Rho JM. İnflamasyon aracılı bellek disfonksiyonu ve bir ketojenik diyetin multipl sklerozlu bir murin modelinde etkileri. Biri . 2012; 7 (5): e35476.

45. Du H, Guo L, Yan S, Sosunov AA, McKhann GM, Yan SS. Alzheimer hastalığı fare modelinde sinaptik mitokondride erken açıklar. Proc Natl Acad Sci ABD . 2010; (43) 107: 18.670-18.675.

46. ​​Bergqvist AG, Schall JL, Stallings VA, Zemel BS. Ketojenik diyet ile tedavi edilen inatçı epilepsili çocuklarda progresif kemik mineral içeriği kaybı. Am J Clin Nutr . 2008, 88 (6): 1678-1684.

47. Schwartz KA, Noel M, Nikolai M, Chang HT. Primer agresif beyin kanseri tedavisinde ketojenik diyetin araştırılması: Zorluklar ve çıkarılan dersler. Ön Nutr . 2018; 5: 11.

48. Keto Diyet Hesaplayıcısı. Charlie Ketojenik Terapiler Vakfı Vakfı. https://www.ketodietcalculator.org/ketoweb/KetoStart . Erişim tarihi 8 Ağustos 2018.

49. Croteau E, Castellano CA, Fortier M, vd. Bilişsel olarak sağlıklı yaşlı erişkinlerde beyin glukozu ve keton metabolizması, süt bilişsel bozukluğu ve erken Alzheimer hastalığının kesitsel karşılaştırması. Exp Gerontol . 2017; 107: 18-26.

50. Courchesne-Loyer A, Croteau E, Castellano CA, St-Pierre V, Hennebelle M, Cunnane SC. Kısa süreli orta dereceli diyet ketozisi sırasında erişkinlerde beyin glukozu ile keton metabolizması arasındaki ters ilişki: bir çift izleyici nicel pozitron emisyon tomografi çalışması. J Cereb Kan Akışı Metab . 2017, 37 (7): 2485-2493.

51. Johns Hopkins Üniversitesi. Yaşlı yetişkinlerde bilişsel bozulma için diyet tedavileri. In: ClinicalTrials.gov. Bethesda, MD: Ulusal Tıp Kütüphanesi. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02521818 . Erişim tarihi 29 Temmuz 2018.

52. Wake Forest Üniversitesi Sağlık Bilimleri. Pozitron emisyon tomografi (PET) taraması kullanarak [11C] asetoasetat / [18F] florodeoksiglukozun biyolojik olarak dağıtılması. In: ClinicalTrials.gov. Bethesda, MD: Ulusal Tıp Kütüphanesi. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03130036 . Erişim tarihi 20 Ağustos 2018.

53. Wake Forest Üniversitesi Sağlık Bilimleri; Yaşlanma Ulusal Enstitüsü. Alzheimer hastalığı çalışmasında (BEAT-AD) amiloid transformasyonu için beyin enerjisi. In: ClinicalTrials.gov. Bethesda, MD: Ulusal Tıp Kütüphanesi. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03472664 . Erişim tarihi 20 Ağustos 2018.

54. Wake Forest Üniversitesi Sağlık Bilimleri. Modifiye bir ketojenik-Akdeniz diyetinin Alzheimer hastalığı (BEAM) üzerine etkisi. In: ClinicalTrials.gov. Bethesda, MD: Ulusal Tıp Kütüphanesi. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02984540 . Erişim tarihi 20 Ağustos 2018.

55. Université de Sherbrooke; Fondation Vitae. Alzheimer hastalığında (MCT-MA) orta zincirli trigliseritler ve beyin metabolizması. In: ClinicalTrials.gov. Bethesda, MD: Ulusal Tıp Kütüphanesi. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02709356 . Erişim tarihi 20 Ağustos 2018.

56. Britanya Kolombiyası Üniversitesi; Université de Sherbrooke. Alzheimer hastalığı olan hasta için orta zincirli trigliserit müdahalesi (MINT-01). In: ClinicalTrials.gov. Bethesda, MD: Ulusal Tıp Kütüphanesi. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02912936 . Erişim tarihi 20 Ağustos 2018.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here